Beroepsvereniging

Om de kwaliteit van de natuurgeneeskundige therapie te waarborgen ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG
De bij VBAG aangesloten therapeuten zijn op HBO-niveau opgeleid. Zij functioneren zelfstandig binnen de gezondheidszorg en staan onder toezicht en controle van VBAG  Zie de website van vbag.nl
en zijn ingeschreven bij het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) als Registertherapeut BZC®.
Hiermee conformeert VBAG zich aan het onafhankelijke Klacht- en Tuchtreglement voor de natuurgerichte gezondheidszorg van de TCZ Indien u een klacht heeft, verwijs ik u graag door naar deze site: vbag.nl

In verband met de nieuwe AVG wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) Vind u hier een privacyverklaring

Doordat ik ben aangesloten bij Vereniging Bevordering Alternatieve Geneeswijze heeft u  mogelijk recht op vergoeding bij u zorgverzekeraar.
Wkkgz

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) vereist dat elke zelfstandig werkende zorgverlener (individueel of via een beroepsorganisatie) de cliënt een laagdrempelige klachtbehandeling aanbiedt door middel van een onafhankelijk werkende klachtenfunctionaris of klachtenbemiddelaar. Daarnaast dient de zorgverlener aangesloten te zijn bij een erkende geschilleninstantie.
Alle therapeuten die aangesloten zijn bij VBAG hebben een overeenkomst met Quasir, een expertisecentrum voor klachten, calamiteiten en geschillen in Zorg en Welzijn en met Stichting Zorggeschil. Quasir zorgt voor een onafhankelijk werkende klachtenfunctionaris en Stichting Zorggeschil draagt zorg voor de geschilleninstantie Zorggeschil.

Voor de klachtenprocedure kijkt u op de website van VBAGBehandelingsovereenkomst

Voor behandelingen geldt een behandelovereenkomst. Een cliënt krijgt van mij deze tijdens de eerste behandeling (intake) uitgereikt.
De bepalingen betreft de behandelingsovereenkomst zijn als volgt.

Bepalingen betreffende de behandelingsovereenkomst 

De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

De therapeut zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. De therapeut die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders.

De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard. In uitzondering op de wettelijke bewaartermijn, zullen bij plotseling overlijden van de therapeut de dossiers van de cliënten worden vernietigd.

De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.

De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens (m.u.v. de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden).

De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.

De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

Betalingswijze van de behandelingen is contant per consult.

Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir. In de klachtenfolder en de klachtenregeling staat meer informatie. U vind deze klachtenfolder en klachtenregeling op de website van de beroepsvereniging VVET  http://www.vvet.nl
Ook kan de cliënt zich richten tot de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ).